Kwalifikacja MS.04

MS.04. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

1. Rozpoznawanie problemów i potrzeb osoby chorej i niesamodzielnej

Uczeń:

 1. charakteryzuje rozwój psychofizyczny człowieka w poszczególnych fazach życia;
 2. określa wpływ choroby na stan psychiczny, sytuację społeczną jednostki i jej rodziny;
 3. wykorzystuje metody i źródła zbierania danych do rozpoznawania problemów i potrzeb osoby chorej i niesamodzielnej;
 4. uczestniczy w rozpoznawaniu problemów i potrzeb osoby chorej i niesamodzielnej;
 5. reaguje na zmieniające się problemy i potrzeby osoby chorej i niesamodzielnej;
 6. rozpoznaje poziom wiedzy, umiejętności, motywacji i możliwości w zakresie samoopieki osoby chorej i niesamodzielnej.

2. Planowanie, organizowanie i wykonywanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej

Uczeń:

 1. określa cele czynności higienicznych i pielęgnacyjnych;
 2. określa wskazania, przeciwwskazania i niebezpieczeństwa związane z wykonywaniem czynności higienicznych i pielęgnacyjnych wobec osoby chorej i niesamodzielnej;
 3. planuje i organizuje czynności higieniczne i pielęgnacyjne z uwzględnieniem stanu osoby chorej i niesamodzielnej;
 4. przestrzega zasad wykonywania czynności higienicznych i pielęgnacyjnych wobec osoby chorej i niesamodzielnej;
 5. dobiera metody i techniki wykonywania czynności higienicznych i pielęgnacyjnych wobec osoby chorej i niesamodzielnej;
 6. stosuje algorytmy czynności higienicznych i pielęgnacyjnych wobec osoby chorej i niesamodzielnej;
 7. przestrzega zasad postępowania w sytuacjach trudnych wobec osoby chorej i niesamodzielnej;
 8. ocenia stan higieniczny chorego;
 9. wykonuje słanie łóżka pustego oraz z osobą chorą i niesamodzielną;
 10. wykonuje toaletę całego ciała osoby chorej i niesamodzielnej z uwzględnieniem toalety i zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie jamy ustnej;
 11. wykonuje mycie głowy osoby chorej i niesamodzielnej leżącej w łóżku i zakłada czepiec przeciwwszawiczy;
 12. wykonuje zmianę bielizny osobistej i pościelowej;
 13. wykonuje zmianę pieluchomajtek i innych środków absorpcyjnych oraz pomaga w czynnościach fizjologicznych osobie chorej i niesamodzielnej;
 14. wykonuje wymianę cewnika zewnętrznego, worka stomijnego i worka na mocz osobie chorej i niesamodzielnej;
 15. wykonuje zabiegi przeciwzapalne i kąpiele lecznicze osobie chorej i niesamodzielnej na zlecenie lekarza lub pielęgniarki;
 16. pomaga osobie chorej i niesamodzielnej w przyjmowaniu leków zleconych przez lekarza;
 17. stosuje profilaktykę i pielęgnację przeciwodleżynową u osoby chorej i niesamodzielnej;
 18. zapewnia osobie chorej i niesamodzielnej wygodne i bezpieczne ułożenie w łóżku;
 19. pomaga przy zmianie pozycji, wstawaniu i przemieszczaniu się osoby chorej i niesamodzielnej;
 20. wykonuje czynności usprawniające ruchowo osobę chorą i niesamodzielną;
 21. karmi osobę chorą i niesamodzielną lub pomaga podczas jej karmienia;
 22. zapewnia bezpieczeństwo i intymność podczas wykonywania czynności higienicznych i pielęgnacyjnych osobie chorej i niesamodzielnej;
 23. przekazuje pielęgniarce informacje o zaobserwowanych zmianach w stanie zdrowia osoby chorej i niesamodzielnej;
 24. przestrzega procedur postępowania z brudną bielizną i zużytym sprzętem;
 25. stosuje przepisy prawa dotyczące praw pacjenta;
 26. przeprowadza edukację w zakresie higieny osobistej i zabiegów pielęgnacyjnych;
 27. posługuje się sprzętem, przyborami, materiałami i środkami zgodnie z ich przeznaczeniem.

3. Planowanie, organizowanie i wykonywanie czynności opiekuńczych nad osobą chorą i niesamodzielną

Uczeń:

 1. przestrzega zasad, określa cele, wskazania i przeciwwskazania do wykonywania czynności opiekuńczych;
 2. planuje i organizuje czynności opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną z uwzględnieniem jej stanu zdrowia;
 3. zapewnia higienę i estetyczny wygląd otoczenia osoby chorej i niesamodzielnej;
 4. pomaga osobie chorej i niesamodzielnej w wykonywaniu czynności życia codziennego;
 5. pomaga osobie chorej i niesamodzielnej w użytkowaniu sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego;
 6. aktywizuje osobę chorą i niesamodzielną i organizuje jej czas wolny;
 7. współpracuje z zespołem terapeutycznym i opiekuńczym na rzecz osoby chorej i niesamodzielnej;
 8. zapewnia bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne osobie chorej i niesamodzielnej podczas wykonywania czynności opiekuńczych;
 9. pomaga w adaptacji osoby chorej i niesamodzielnej do warunków życia w placówkach ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej;
 10. pomaga osobie chorej i niesamodzielnej w adaptacji do zmian związanych z przewlekłą chorobą lub starością;
 11. udziela wsparcia osobie chorej i niesamodzielnej w sytuacjach trudnych;
 12. pomaga osobie chorej i niesamodzielnej w podtrzymywaniu aktywności ruchowej;
 13. przekazuje pielęgniarce informacje o zmianach w stanie zdrowia osoby chorej i niesamodzielnej zaobserwowanych podczas wykonywania czynności opiekuńczych;
 14. przestrzega procedur postępowania ze sprzętem i materiałem podczas wykonywania czynności opiekuńczych nad osobą chorą i niesamodzielną;
 15. dezynfekuje oraz myje przybory i sprzęt używane podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej.