Kierunek: operator urządzeń przemysłu szklarskiego

 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie operator urządzeń przemysłu szklarskiego powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. obsługiwania maszyn i urządzeń do sporządzania zestawu szklarskiego i topienia mas szklanych;
 2. obsługiwania maszyn i urządzeń do formowania, wykańczania, zdobienia i przetwórstwa wyrobów ze szkła,
 3. formowania wyrobów ze szkła sposobem ręcznym.
 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

 1. efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;

  (BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy
  Uczeń:

  1. rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
  2. rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
  3. określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  4. przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
  5. określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
  6. określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
  7. organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  8. stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
  9. przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  10. udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

  (PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
  Uczeń:

  1. stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
  2. stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
  3. stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
  4. rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
  5. analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
  6. inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
  7. przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
  8. prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  9. obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
  10. planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
  11. optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.

  (JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo
  Uczeń:

  1. posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
  2. interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
  3. analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
  4. formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
  5. korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

  (KPS). Kompetencje personalne i społeczne
  Uczeń:

  1. przestrzega zasad kultury i etyki;
  2. jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
  3. przewiduje skutki podejmowanych działań;
  4. jest otwarty na zmiany;
  5. potrafi radzić sobie ze stresem;
  6. aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
  7. przestrzega tajemnicy zawodowej;
  8. potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
  9. potrafi negocjować warunki porozumień;
  10. współpracuje w zespole.

  (OMZ). Organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika)
  Uczeń:

  1. planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;
  2. dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
  3. kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
  4. ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;
  5. wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
  6. komunikuje się ze współpracownikami.
 2. efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(AU.a);

  PKZ(AU.a) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: operator urządzeń przemysłu szklarskiego, technik technologii szkła

  Uczeń:

  1. sporządza szkice i rysunki techniczne części maszyn i urządzeń;
  2. rozróżnia części maszyn i urządzeń oraz określa ich zastosowanie;
  3. określa właściwości materiałów konstrukcyjnych;
  4. rozróżnia schematy technologiczne;
  5. posługuje się dokumentacją techniczną;
  6. posługuje się przyrządami pomiarowymi;
  7. wykonuje prace z zakresu obróbki ręcznej i maszynowej materiałów;
  8. rozróżnia elementy układów automatyki;
  9. charakteryzuje układy sterowania pracą maszyn i urządzeń;
  10. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
 3. efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie operator urządzeń przemysłu szklarskiego opisane w części II:

  AU.05. Wytwarzanie wyrobów ze szkła

  1. Sporządzanie zestawów szklarskich i topienie mas szklanych

  Uczeń:

  1. dobiera surowce szklarskie;
  2. dobiera maszyny i urządzenia do przygotowania surowców i sporządzania zestawów szklarskich;
  3. obsługuje maszyny i urządzenia podczas przygotowania i naważania surowców szklarskich;
  4. sporządza zestawy szklarskie różnymi technikami;
  5. dobiera maszyny i urządzenia do transportu i zasypu zestawów szklarskich do pieców;
  6. obsługuje maszyny i urządzenia do transportu i zasypu zestawów szklarskich do pieców;
  7. obsługuje piece szklarskie podczas wytopu masy szklanej;
  8. kontroluje parametry topienia mas szklanych w piecach;
  9. wykonuje czynności związane z obsługą pieców do topienia mas szklanych;
  10. ocenia jakość masy szklanej.

  2. Formowanie wyrobów ze szkła sposobem ręcznym

  Uczeń:

  1. rozpoznaje wyroby ze szkła formowane sposobem ręcznym;
  2. dobiera materiały, narzędzia i urządzenia do ręcznego formowania i zdobienia hutniczego wyrobów ze szkła;
  3. wykonuje czynności związane z formowaniem wyrobów ze szkła sposobem ręcznym;
  4. obsługuje urządzenia do ręcznego formowania wyrobów ze szkła;
  5. wykonuje czynności związane ze zdobieniem wyrobów ze szkła technikami hutniczymi;
  6. ocenia jakość wykonania wyrobów formowanych ze szkła sposobem ręcznym;
  7. wykonuje prace związane z konserwacją narzędzi do ręcznego formowania wyrobów ze szkła.

  3. Formowanie wyrobów ze szkła sposobem mechanicznym

  Uczeń:

  1. rozpoznaje wyroby ze szkła formowane sposobem mechanicznym;
  2. rozróżnia techniki mechanicznego formowania wyrobów ze szkła;
  3. rozróżnia sposoby zasilania masą szklaną maszyn i urządzeń w procesie kształtowania wyrobów ze szkła;
  4. dobiera maszyny i urządzenia do mechanicznego formowania wyrobów ze szkła;
  5. obsługuje maszyny i urządzenia do mechanicznego formowania wyrobów ze szkła;
  6. ocenia jakość wykonania wyrobów ze szkła formowanych sposobem mechanicznym.

  4. Wykańczanie, zdobienie oraz przetwarzanie wyrobów ze szkła

  Uczeń:

  1. wykonuje czynności związane z odprężaniem, hartowaniem i obróbką termiczną wyrobów ze szkła;
  2. wykonuje czynności związane z obsługą pieców do odprężania i hartowania wyrobów ze szkła;
  3. dobiera materiały i narzędzia do wykańczania, zdobienia i przetwarzania wyrobów ze szkła;
  4. dobiera techniki wykańczania, zdobienia i przetwarzania wyrobów ze szkła;
  5. dobiera techniki zdobienia hutniczego wyrobów ze szkła;
  6. dobiera maszyny i urządzenia do wykańczania, zdobienia i przetwarzania wyrobów ze szkła;
  7. obsługuje maszyny i urządzenia do wykańczania, zdobienia i przetwarzania wyrobów ze szkła;
  8. ocenia jakość wyrobów ze szkła.
 1. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie operator urządzeń przemysłu szklarskiego powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

 1. pracownię rysunku technicznego, wyposażoną w: materiały i przybory rysunkowe, modele brył geometrycznych i części maszyn, kolekcje części maszyn ogólnego zastosowania, katalogi i zestawy norm dotyczących rysunku technicznego i dokumentacji technicznej, stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu, stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), drukarki, skanery i plotery (po jednym urządzeniu na cztery stanowiska komputerowe), pakiet programów biurowych, programy komputerowego wspomagania projektowania (Computer Aided Design), projektor multimedialny;
 2. pracownię technologiczną, wyposażoną w: kolekcje materiałów konstrukcyjnych, narzędzia i przyrządy pomiarowe, modele maszyn i napędów elektrycznych, elementy układów automatyki i sterowania pracą maszyn i urządzeń, schematy technologiczne i dokumentację techniczną procesów produkcyjnych, schematy układów regulacji i sterowania, kolekcje surowców szklarskich, materiałów i narzędzi do: wykańczania, obróbki, zdobienia i przetwórstwa szkła, kolekcje wyrobów ze szkła: formowanych, wykańczanych, zdobionych, przetwarzanych różnymi technikami, kolekcje wyrobów ze szkła z wadami masy szklanej i wadami wykonania, formy szklarskie, narzędzia i materiały do obróbki ręcznej i mechanicznej materiałów, formowania wyrobów ze szkła sposobem ręcznym, modele pieców szklarskich, maszyn i urządzeń do sporządzania zestawów szklarskich, formowania wyrobów ze szkła sposobem mechanicznym, wykańczania, obróbki, zdobienia i przetwórstwa szkła, piec laboratoryjny do topienia oraz odprężania szkła, sprzęt laboratoryjny, urządzenia do badań surowców szklarskich, szkła i wyrobów ze szkła, dokumentację technologiczną, katalogi, foliogramy, instrukcje, fotografie, filmy dydaktyczne dotyczące procesów produkcji szkła.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia praktycznego, hutach szkła i przedsiębiorstwach produkujących wyroby ze szkła różnymi technikami.

 1. Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego1)

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno--usługowego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

250 godz.

AU.05. Wytwarzanie wyrobów ze szkła

700 godz.

1) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych danego typu, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie.

 1. MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWODACH W RAMACH OBSZARU KSZTAŁCENIA OKREŚLONEGO W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie operator urządzeń przemysłu szklarskiego po potwierdzeniu kwalifikacji AU.5. Wytwarzanie wyrobów ze szkła może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik technologii szkła po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji AU.49. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów ze szkła oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.