Kierunek: operator urządzeń przemysłu ceramicznego

 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie operator urządzeń przemysłu ceramicznego powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. obsługiwania maszyn i urządzeń do przygotowania surowców i mas ceramicznych;
 2. obsługiwania maszyn i urządzeń do formowania, wykańczania i zdobienia półfabrykatów ceramicznych;
 3. formowania, wykańczania i zdobienia ręcznego półfabrykatów ceramicznych;
 4. obsługiwania suszarń oraz pieców do wypalania surowców i półfabrykatów ceramicznych.
 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

 1. efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;

  (BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy
  Uczeń:

  1. rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
  2. rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
  3. określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  4. przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
  5. określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
  6. określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
  7. organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  8. stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
  9. przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  10. udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

  (PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
  Uczeń:

  1. stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
  2. stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
  3. stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
  4. rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
  5. analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
  6. inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
  7. przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
  8. prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  9. obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
  10. planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
  11. optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.

  (JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo
  Uczeń:

  1. posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
  2. interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
  3. analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
  4. formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
  5. korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

  (KPS). Kompetencje personalne i społeczne
  Uczeń:

  1. przestrzega zasad kultury i etyki;
  2. jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
  3. przewiduje skutki podejmowanych działań;
  4. jest otwarty na zmiany;
  5. potrafi radzić sobie ze stresem;
  6. aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
  7. przestrzega tajemnicy zawodowej;
  8. potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
  9. potrafi negocjować warunki porozumień;
  10. współpracuje w zespole.

  (OMZ). Organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika)
  Uczeń:

  1. planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;
  2. dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
  3. kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
  4. ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;
  5. wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
  6. komunikuje się ze współpracownikami.
 2. efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(AU.b);

  PKZ(AU.b) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: operator urządzeń przemysłu ceramicznego, technik ceramik

  Uczeń:

  1. posługuje się terminologią technologiczną;
  2. rozpoznaje surowce i materiały stosowane w procesach produkcyjnych;
  3. charakteryzuje procesy wytwarzania wyrobów ceramicznych;
  4. rozróżnia maszyny i urządzenia stosowane w przemyśle ceramicznym;
  5. określa zastosowanie zespołów, podzespołów i mechanizmów maszyn i urządzeń w przemyśle ceramicznym;
  6. przestrzega zasad eksploatacji maszyn i urządzeń automatyki przemysłowej;
  7. rozróżnia silniki i instalacje elektryczne;
  8. rozpoznaje elementy i układy elektryczne i elektroniczne;
  9. rozróżnia elementy sterowania maszyn i urządzeń;
  10. wyjaśnia zasady działania i zastosowania sterowników programowalnych;
  11. rozpoznaje i opisuje elementy oraz układy automatyki przemysłowej;
  12. wyjaśnia zasady działania elementów oraz układów hydraulicznych i pneumatycznych stosowanych w systemach mechatronicznych;
  13. określa rodzaje oraz wyjaśnia zasady działania i zastosowania czujników;
  14. rozróżnia rodzaje aparatury kontrolno-pomiarowej;
  15. posługuje się dokumentacją produkcyjną;
  16. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych.
 3. efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie operator urządzeń przemysłu ceramicznego opisane w części II:

  AU.06. Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu ceramicznego

  1. Przygotowywanie materiałów  wsadowych stosowanych w procesie produkcyjnym

   Uczeń:

  1. określa właściwości surowców, półproduktów i materiałów stosowanych w przemyśle ceramicznym;
  2. ocenia makroskopowo surowce;
  3. przestrzega zasad przechowywania surowców materiałów i półproduktów;
  4. wykorzystuje surowce zgodnie z ich przeznaczeniem w przemyśle;
  5. rozróżnia techniki wytwarzania półproduktów i wyrobów ceramicznych;
  6. korzysta z dokumentacji technologicznej i technicznej maszyn i urządzeń przemysłowych;
  7. sporządza zestawy wsadowe do produkcji zgodnie z dokumentacją technologiczną.

  2. Użytkowanie maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle ceramicznym

  Uczeń:

  1. nazywa elementy konstrukcyjne maszyn i urządzeń;
  2. określa zastosowanie maszyn i urządzeń przemysłowych;
  3. stosuje instrukcje obsługi maszyn i urządzeń produkcyjnych;
  4. sprawdza stan techniczny maszyn i urządzeń produkcyjnych;
  5. obsługuje urządzenia pomocnicze stosowane w procesach przygotowania materiałów wsadowych;
  6. obsługuje maszyny i urządzenia stosowane do wytwarzania wyrobów ceramicznych;
  7. obsługuje maszyny i urządzenia do dozowania i transportu surowców, półproduktów i produktów;
  8. wykonuje czynności związane z pakowaniem i oznakowaniem surowców, półproduktów i produktów;
  9. przygotowuje maszyny i urządzenia do konserwacji i bieżących remontów.

  3. Przeprowadzanie kontroli parametrów produkcyjnych w przemyśle ceramicznym

  Uczeń:

  1. określa właściwości wyrobów ceramicznych;
  2. pobiera próbki materiałów do kontroli stanowiskowej i międzyoperacyjnej;
  3. przygotowuje próbki wyrobów ceramicznych do oceny jakościowej;
  4. nazywa przyrządy pomiarowe i określa ich zastosowanie;
  5. obsługuje urządzenia kontrolno-pomiarowe;
  6. odczytuje wskazania przyrządów kontrolno-pomiarowych;
  7. dokonuje pomiaru przyrządami pomiarowymi;
  8. koryguje parametry półproduktów do wymagań technologicznych;
  9. reguluje parametry maszyn i urządzeń stosowanych w procesie produkcyjnym wyrobów ceramicznych;
  10. wykonuje kontrole stanowiskowe i międzyoperacyjne;
  11. rozpoznaje wady wyrobów ceramicznych oraz określa przyczyny ich powstawania;
  12. ocenia jakość wyrobów ceramicznych podczas etapów produkcyjnych na podstawie dokumentacji technicznej;
  13. stosuje programy komputerowe do rejestracji i zapisów parametrów produkcyjnych.
 1. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie operator urządzeń przemysłu ceramicznego powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

 1. pracownię techniczną wyposażoną w: stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu (jedno stanowisko dla jednego ucznia oraz stanowisko komputerowe dla nauczyciela), programy komputerowe z pakietem biurowym oraz do projektowania grafiki, drukarko-kopiarkę sieciową, projektor multimedialny, ploter, skaner, filmy dydaktyczne obrazujące procesy technologiczne w przemyśle, materiały moderacyjne do prowadzenia zajęć (np. tablica szkolna, flipchart);
 2. pracownię kontroli jakości surowców i wyrobów ceramicznych wyposażoną w: próbki surowców i wyrobów ceramicznych, urządzenia i przyrządy pomiarowe, urządzenia do badań surowców i wyrobów, instrukcje obsługi urządzeń pomiarowych, dokumentację techniczno-technologiczną, katalogi surowców i wyrobów, plansze z charakterystyką surowców i wyrobów, karty charakterystyki dla surowców i wyrobów;
 3. pracownię maszyn i urządzeń przemysłowych wyposażoną w: urządzenia do badań międzyoperacyjnych, elementy układów automatyki i sterowania pracą maszyn i urządzeń, elementy układów hydraulicznych, układy elektryczne i elektroniczne stosowane w maszynach i urządzeniach, katalogi maszyn, urządzeń i narzędzi technologicznych, normy techniczne, instrukcje obsługi maszyn i urządzeń przemysłowych, schematy techniczne i technologiczne, zestaw plansz ze schematami maszyn i urządzeń, stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu, programy komputerowe (pakiet biurowy oraz programy do projektowania elementów maszyn i urządzeń produkcyjnych), projektor multimedialny, filmy dydaktyczne obrazujące pracę maszyn i urządzeń w ciągach technologicznych, materiały moderacyjne do prowadzenia zajęć (np. tablica szkolna, flipchart);
 4. warsztaty szkolne, w których powinny być zorganizowane następujące stanowiska:
  1. stanowisko oceny makroskopowej surowców (jedno stanowisko dla czterech uczniów) wyposażone w: próbki surowców wejściowych do produkcji, lupę powiększającą, pojemniki, mikroskop monokularowy, moździerz, suszarkę, wstrząsarkę z zestawem sit, pędzle, wagę laboratoryjną,
  2. stanowisko do przemiału surowców i półproduktów (jedno stanowisko dla czterech uczniów) wyposażone w: próbki surowców, wagę laboratoryjną, pojemniki, moździerz, przenośnik wyposażony w gniazdo z młynkiem wraz z pakietem kul, sita do cedzenia, mieszadła mechaniczne, aplikatory,
  3. stanowisko do badań parametrów lepkości i gęstości (jedno stanowisko dla czterech uczniów) wyposażone w: piknometr, kubek Forda, stoper, wagę, sita kontrolne, suszarkę laboratoryjną, cylindry, zlewki, pipety, kolby miarowe, pojemniki,
  4. stanowisko do badania wilgotności (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) wyposażone w: miernik wilgotności (higrometr), wagosuszarkę, suszarkę,
  5. stanowisko do obróbki cieplnej (jedno stanowisko dla czterech uczniów) wyposażone w: piec laboratoryjny elektryczny komorowy ze sterownikiem z oprogramowaniem krzywej wypalania, płyty szamotowe ogniotrwałe, stojaki, szczypce metalowe;
  6. stanowisko kontrolno – pomiarowe (jedno stanowisko dla czterech uczniów): pehametr, termometry cieczowe i termoelektryczne, manometr, pirometr, przepływomierz, suwmiarka, przyrządy do pomiaru wielkości geometrycznych, rejestratory, areometr,
  7. stanowisko komputerowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) do rozpoznawania symboli graficznych oraz czytania schematów układów elektrycznych i hydraulicznych,
  8. stanowisko użytkowania maszyn i urządzeń (jedno stanowisko dla czterech uczniów) wyposażone w: elementy, podzespoły i zespoły mechaniczne, pneumatyczne, elektryczne oraz hydrauliczne, narzędzia i przyrządy pomiarowe, dokumentację techniczną, katalogi maszyn i urządzeń, modele układów sterowania oraz oprogramowanie do wizualizacji ich działania,
  9. stanowisko do konserwacji i drobnych napraw narzędzi (jedno stanowisko dla sześciu uczniów) wyposażone w: narzędzia i środki do konserwacji i drobnych napraw, narzędzia do wykonywania i zabezpieczeń antykorozyjnych, stół warsztatowy, narzędzia do obróbki ręcznej, narzędzia do wykonywania montażu i demontażu..
  Ponadto stanowiska warsztatowe powinny być wyposażone w: dokumentacje techniczne, środki ochrony indywidualnej, zestaw przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach i warsztatach szkolnych, placówkach kształcenia praktycznego, placówkach kształcenia ustawicznego oraz podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

 1. Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego1)

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

250 godz.

AU.06. Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu ceramicznego

720 godz.

1) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych danego typu, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.

 1. MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWODACH W RAMACH OBSZARU KSZTAŁCENIA OKREŚLONEGO W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie operator urządzeń przemysłu ceramicznego po potwierdzeniu kwalifikacji AU.06. Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu ceramicznego może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik ceramik po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji AU.51. Organizacja i kontrolowanie procesów w przemyśle ceramicznym oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.