Kwalifikacja R.01

R.01. Obsługa maszyn stosowanych do prac leśnych

1. Wykonywanie prac z zakresu hodowli lasu

Uczeń:

1) dobiera maszyny i urządzenia do rodzaju wykonywanych prac związanych z hodowlą lasu;

2) przygotowuje do pracy oraz obsługuje maszyny i urządzenia;

3) posługuje się instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń;

4) wykonuje zabiegi pielęgnacyjne w szkółkach, uprawach i młodnikach, drzewostanach dojrzewających i dojrzałych;

5) określa sposoby pozyskiwania szyszek, nasion drzew i krzewów leśnych;

6) pozyskuje szyszki i nasiona ze ściętych drzew oraz krzewów leśnych;

7) posługuje się dokumentacją techniczną dotyczącą hodowli lasu;

8) dokonuje przeglądów i bieżącej konserwacji maszyn i urządzeń.

2. Wykonywanie prac z zakresu ochrony lasu i ochrony przeciwpożarowej

Uczeń:

1) przestrzega zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia środowiska leśnego;

2) dobiera i przygotowuje do pracy maszyny i urządzenia stosowane do ochrony lasu i ochrony przeciwpożarowej;

3) rozpoznaje zagrożenia pożarowe i lokalizuje miejsca pożarów;

4) obsługuje maszyny i urządzenia podczas wykonywania zabiegów związanych z ochroną lasu i ochroną przeciwpożarową;

5) dobiera mechaniczne, biologiczne i chemiczne metody ochrony lasu;

6) posługuje się narzędziami i podręcznym sprzętem gaśniczym;

7) posługuje się dokumentacją dotyczącą ochrony lasu i ochrony przeciwpożarowej.

3. Pozyskiwanie surowca drzewnego

Uczeń:

1) dokonuje selekcji drzew leśnych;

2) planuje prace związane ze ścinką surowca drzewnego;

3) dobiera maszyny i urządzenia do pozyskiwania surowca drzewnego oraz biomasy;

4) przestrzega zasad ochrony lasu przed szkodami powstającymi przy pozyskiwaniu surowca drzewnego;

5) obsługuje maszyny i urządzenia do pozyskiwania surowca drzewnego;

6) obsługuje pilarki spalinowe i elektryczne;

7) posługuje się dokumentacją techniczną dotyczącą pozyskania surowca drzewnego;

8) wykonuje czynności związane z konserwacją maszyn i urządzeń;

9) wykonuje ścinkę, okrzesywanie i przerzynkę drzew;

10) klasyfikuje surowiec drzewny.

4. Wykonywanie zrywki surowca drzewnego

Uczeń:

1) planuje prace związane ze zrywką surowca drzewnego;

2) rozróżnia rodzaje szlaków zrywkowych;

3) rozróżnia rodzaje składnic drewna;

4) posługuje się dokumentacją dotyczącą zrywki surowca drzewnego;

5) dobiera i przygotowuje do pracy maszyny i urządzenia do zrywki surowca drzewnego;

6) obsługuje maszyny i urządzenia podczas zrywki surowca drzewnego;

7) wykonuje czynności związane z układaniem drewna według sortymentów;

8) wykonuje czynności związane z załadunkiem i rozładunkiem drewna ze środków transportowych;

9) wykonuje czynności związane z konserwacją maszyn i urządzeń.

5. Wykonywanie prac związanych z turystycznym i łowieckim zagospodarowaniem lasu

Uczeń:

1) rozróżnia leśne obiekty budowlane oraz urządzenia łowieckie;

2) wykonuje małe budowle leśne oraz urządzenia łowieckie i turystyczne;

3) dobiera materiały i urządzenia do prac związanych z konserwacją urządzeń melioracyjnych i utrzymaniem dróg leśnych;

4) wykonuje prace związane z konserwacją rowów melioracyjnych oraz urządzeń wodno-melioracyjnych w lesie;

5) wykonuje prace konserwacyjne dróg leśnych i urządzeń drogowych;

6) wykonuje prace związane z utrzymaniem małych budowli leśnych oraz urządzeń łowieckich i turystycznych;

7) wykonuje prace związane z zagospodarowaniem poletek łowieckich;

8) posługuje się dokumentacją dotyczącą turystycznego i łowieckiego zagospodarowania lasu.