Kierunek: ogrodnik

 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie ogrodnik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. wykonywania prac związanych z zakładaniem i pielęgnacją upraw sadowniczych, warzywnych, roślin przyprawowych, roślin ozdobnych oraz grzybów jadalnych;
 2. wykonywania prac związanych ze zbiorem, przechowywaniem i sprzedażą plonów ogrodniczych;
 3. prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami).
 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

 1. efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;

  (BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy
  Uczeń:

  1. rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
  2. rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
  3. określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  4. przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
  5. określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
  6. określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
  7. organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  8. stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
  9. przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  10. udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

  (PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
  Uczeń:

  1. stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
  2. stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
  3. stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
  4. rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
  5. analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
  6. inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
  7. przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
  8. prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  9. obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
  10. planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
  11. optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.

  (JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo
  Uczeń:

  1. posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
  2. interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
  3. analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
  4. formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
  5. korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

  (KPS). Kompetencje personalne i społeczne
  Uczeń:

  1. przestrzega zasad kultury i etyki;
  2. jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
  3. przewiduje skutki podejmowanych działań;
  4. jest otwarty na zmiany;
  5. potrafi radzić sobie ze stresem;
  6. aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
  7. przestrzega tajemnicy zawodowej;
  8. potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
  9. potrafi negocjować warunki porozumień;
  10. współpracuje w zespole.

  (OMZ). Organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika)
  Uczeń:

  1. planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;
  2. dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
  3. kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
  4. ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;
  5. wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
  6. komunikuje się ze współpracownikami.
 2. efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru rolniczo-leśnego z ochroną środowiska, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(RL.c) i PKZ(RL.e);

  PKZ(RL.c) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: ogrodnik, technik ogrodnik, pszczelarz, technik pszczelarz, rolnik, technik rolnik, technik architektury krajobrazu, technik hodowca koni, operator maszyn leśnych, technik leśnik, rybak śródlądowy, technik rybactwa śródlądowego, technik weterynarii, technik agrobiznesu, jeździec, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

  Uczeń:

  1. wykonuje czynności kontrolno-obsługowe ciągników rolniczych;
  2. stosuje przepisy prawa dotyczące ruchu drogowego;
  3. przestrzega zasad kierowania ciągnikiem rolniczym;
  4. wykonuje czynności związane z prowadzeniem i obsługą ciągnika rolniczego w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii T.

  PKZ(RL.e) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: ogrodnik, technik ogrodnik

  Uczeń:

  1. rozróżnia pojazdy, maszyny, urządzenia i narzędzia stosowane w produkcji ogrodniczej;
  2. rozpoznaje części i podzespoły pojazdów, maszyn i urządzeń;
  3. rozpoznaje rodzaje korozji oraz określa sposoby ochrony metali przed korozją;
  4. rozróżnia czynniki siedliska i zabiegi uprawowe;
  5. rozpoznaje gleby i ocenia ich wartość rolniczą;
  6. klasyfikuje nawozy i ocenia ich wpływ na glebę i rośliny;
  7. rozpoznaje rodzaje roślin ogrodniczych;
  8. posługuje się narzędziami i urządzeniami do wykonywania kompozycji roślinnych;
  9. przestrzega norm jakościowych i zasad standaryzacji produktów ogrodniczych;
  10. korzysta ze środków finansowych na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich;
  11. korzysta z usług instytucji i organizacji działających na rzecz wsi i rolnictwa;
  12. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
 3. efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie ogrodnik opisane w części II:

  RL.05. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

  1. Prowadzenie produkcji sadowniczej

  Uczeń:

  1. określa wpływ czynników klimatycznych na wzrost, rozwój oraz plonowanie roślin sadowniczych;
  2. dobiera rośliny sadownicze do warunków klimatyczno-glebowych i ekonomicznych danego rejonu;
  3. ustala terminy sadzenia roślin sadowniczych;
  4. przygotowuje teren i glebę pod uprawę roślin sadowniczych;
  5. planuje nawożenie organiczne i mineralne roślin sadowniczych;
  6. wykonuje prace związane z nawożeniem, pielęgnacją, nawadnianiem i odwadnianiem upraw sadowniczych;
  7. dobiera sposoby formowania drzew i krzewów owocowych;
  8. reguluje wzrost i owocowanie roślin sadowniczych;
  9. zabezpiecza rośliny przed mrozem i przymrozkami;
  10. wykonuje czynności związane z produkcją materiału szkółkarskiego i rozmnożeniowego roślin sadowniczych;
  11. rozpoznaje choroby oraz szkodniki roślin sadowniczych;
  12. rozpoznaje chwasty w uprawach sadowniczych;
  13. dobiera metody i środki ochrony roślin sadowniczych;
  14. ocenia dojrzałość zbiorczą owoców;
  15. dobiera sprzęt do zbioru i transportu owoców;
  16. prowadzi uprawę owoców zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności;
  17. wykonuje czynności związane ze zbiorem owoców;
  18. przestrzega warunków przechowywania różnych gatunków owoców;
  19. przygotowuje owoce do sprzedaży;
  20. prowadzi sprzedaż bezpośrednią różnych gatunków owoców;
  21. kalkuluje koszty produkcji sadowniczej.

  2. Prowadzenie produkcji warzywniczej

  Uczeń:

  1. określa wpływ czynników klimatycznych na wzrost, rozwój i plonowanie roślin warzywnych i przyprawowych oraz grzybów jadalnych;
  2. dobiera gatunki i odmiany warzyw do warunków klimatyczno-glebowych i ekonomicznych danego rejonu;
  3. dobiera metody siewu nasion roślin warzywnych;
  4. ocenia jakość materiału siewnego;
  5. przygotowuje materiał siewny roślin warzywnych;
  6. określa warunki i sposoby rozmnażania oraz pędzenia roślin warzywnych;
  7. dobiera zmianowanie roślin warzywnych do określonych warunków klimatyczno-glebowych i ekonomicznych gospodarstwa;
  8. przygotowuje pomieszczenia, osłony, podłoża i pojemniki do produkcji warzyw;
  9. wykonuje czynności związane z prowadzeniem upraw warzywnych w gruncie, w pomieszczeniach i pod osłonami;
  10. wykonuje czynności związane z uprawą roślin przyprawowych w gruncie i pod osłonami;
  11. wykonuje czynności związane z produkcją grzybów jadalnych;
  12. wykonuje zabiegi agrotechniczne związane z prowadzeniem plantacji nasiennych warzyw;
  13. prowadzi uprawę warzyw zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności;
  14. stosuje metody ekologicznej uprawy roślin warzywnych;
  15. dobiera sprzęt do zbioru i transportu warzyw;
  16. przestrzega warunków przechowywania warzyw;
  17. przygotowuje warzywa, nasiona, rośliny przyprawowe i grzyby jadalne do sprzedaży;
  18. prowadzi sprzedaż bezpośrednią warzyw, nasion, roślin przyprawowych i grzybów jadalnych;
  19. kalkuluje koszty produkcji warzyw.

  3. Prowadzenie produkcji roślin ozdobnych

  Uczeń:

  1. rozpoznaje rodzaje i gatunki roślin ozdobnych;
  2. rozpoznaje nasiona roślin ozdobnych i traw;
  3. rozpoznaje organy podziemne roślin ozdobnych;
  4. określa metody wegetatywnego rozmnażania roślin ozdobnych;
  5. określa walory dekoracyjne roślin ozdobnych;
  6. określa wymagania siedliskowe roślin ozdobnych;
  7. planuje uprawę roślin ozdobnych w zależności od warunków klimatyczno-glebowych i ekonomicznych danego rejonu;
  8. określa termin i sposób siewu nasion i sadzenia roślin ozdobnych;
  9. przygotowuje glebę do siewu nasion i sadzenia roślin ozdobnych;
  10. wykonuje czynności związane z siewem nasion i przesadzaniem roślin ozdobnych;
  11. wykonuje czynności związane z sadzeniem drzew i krzewów;
  12. wykonuje czynności związane z pędzeniem roślin ozdobnych, przyśpieszaniem lub opóźnianiem kwitnienia roślin ozdobnych;
  13. zakłada rabaty kwiatowe;
  14. rozróżnia rodzaje terenów zieleni;
  15. planuje rozmieszczenie roślin ozdobnych na terenach zieleni;
  16. wykonuje zabiegi pielęgnacyjne i renowacyjne terenów zieleni;
  17. wykonuje dekoracje z wykorzystaniem roślin ozdobnych, naczyń i materiałów pomocniczych;
  18. stosuje metody ochrony i nawożenia roślin ozdobnych bezpieczne dla środowiska;
  19. prowadzi dokumentację robót związanych z urządzaniem terenów zieleni;
  20. przygotowuje kwiaty cięte, rośliny doniczkowe oraz materiał rozmnożeniowy do sprzedaży;
  21. prowadzi sprzedaż bezpośrednią kwiatów ciętych, roślin doniczkowych oraz materiału rozmnożeniowego;
  22. kalkuluje koszty produkcji roślin ozdobnych oraz urządzania i pielęgnacji terenów zieleni;
  23. prowadzi uprawę roślin ozdobnych zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności.

  4. Eksploatacja środków technicznych stosowanych w ogrodnictwie

       Uczeń:

  1. posługuje się dokumentacją techniczną, instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń stosowanych w ogrodnictwie;
  2. rozpoznaje materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne stosowane w maszynach i urządzeniach ogrodniczych;
  3. dobiera narzędzia, urządzenia i maszyny do wykonywania prac w ogrodnictwie;
  4. obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji ogrodniczej;
  5. wykonuje określone zabiegi agrotechniczne związane z produkcją ogrodniczą;
  6. dobiera pojazdy i środki transportu do rodzaju wykonywanych prac ogrodniczych;
  7. wykonuje czynności związane z przeglądami technicznymi oraz konserwacją pojazdów, maszyn i urządzeń ogrodniczych;
  8. przestrzega zasad rachunku ekonomicznego podczas wykonywania prac związanych z produkcją ogrodniczą;
  9. przeprowadza kalibrację opryskiwaczy stosowanych w ochronie roślin.
 1. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie ogrodnik powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

 1. pracownię ogrodniczą, wyposażoną w: modele szklarni i tuneli foliowych, okazy naturalne i atlasy roślin ogrodniczych, nasiona, sadzonki i organy podziemne roślin ogrodniczych, zielniki roślin ogrodniczych i chwastów, modele drzew, próbki nasion, wzorniki naczyń i pojemników do uprawy, próbki podłoży i okryw, próbki nawozów mineralnych, wzorniki kompozycji bukieciarskich, modele konstrukcji architektonicznych;
 2. pracownię techniki rolniczej, wyposażoną w: narzędzia ogrodnicze i sprzęt mierniczy, przekroje, modele pojazdów, maszyn i urządzeń oraz ich części, katalogi maszyn i narzędzi ogrodniczych, instrukcje obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w ogrodnictwie, próbki materiałów konstrukcyjnych;
 3. warsztaty szkolne, wyposażone w: instrukcje obsługi maszyn i urządzeń, maszyny, narzędzia i urządzenia ogrodnicze, urządzenia pomiarowe i diagnostyczne, przyrządy do wyznaczania dojrzałości zbiorczej, sortowania i kalibracji owoców i warzyw, zamienniki środków chemicznych, sprzęt mierniczy, wózek do transportu roślin, pojemniki różnego rodzaju, pojazdy do nauki jazdy, plac manewrowy do nauki jazdy, poligon do nauki pracy maszynami ogrodniczymi.

Ponadto szkoła powinna posiadać szkolne gospodarstwo ogrodnicze wyposażone w inspekty, tunele foliowe, szklarnie, w którym uczniowie będą mieli możliwość kształtowania umiejętności: siewu, pikowania i sadzenia roślin, przygotowywania produktów ogrodniczych do sprzedaży, przygotowywania cieczy roboczych do oprysków, wykonywania kompozycji kwiatowych, rozpoznawania gatunków i odmian roślin sadowniczych, warzywniczych, przyprawowych, ozdobnych i grzybów jadalnych.

Liczba przyrządów i aparatów w każdej pracowni powinna umożliwić wykonywania zadań praktycznych w grupach trzyosobowych lub czteroosobowych.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach i warsztatach szkolnych, szkolnym gospodarstwie ogrodniczym, przedsiębiorstwie ogrodniczym, ogrodniczym, gospodarstwie ekologicznym, gospodarstwie prowadzącym produkcję integrowaną. Szkoła przygotowuje ucznia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami). Egzamin państwowy, wymagany do uzyskania prawa jazdy odpowiedniej kategorii, jest przeprowadzany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2012 r. o kierujących pojazdami.

 1. Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego1)

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru rolniczo-leśnego z ochroną środowiska stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

230 godz.

RL.05. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

650 godz.

1) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, przewidzianego dla kształcenia zawodowego, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.

 1. MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWODACH W RAMACH OBSZARU KSZTAŁCENIA OKREŚLONEGO W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie ogrodnik po potwierdzeniu kwalifikacji RL.05. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik ogrodnik po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji RL.18. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.