Kwalifikacja B.13

B.13. Wykonywanie robót regulacyjnych i hydrotechnicznych

1. Wykonywanie robót związanych z regulacją cieków naturalnych

Uczeń:

1) posługuje się dokumentacją projektową, planami sytuacyjnymi, katalogami oraz instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń;

2) wykonuje podstawowe pomiary sytuacyjne związane z wykonaniem określonych robót regulacyjnych;

3) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania określonych robót związanych z regulacją cieków naturalnych;

4) oczyszcza koryta rzeczne i zbiorniki wodne oraz usuwa z nich przeszkody;

5) wykonuje roboty ziemne i pogłębiarskie związane z regulacją cieków naturalnych;

6) pozyskuje materiały naturalne przeznaczone do regulacji cieków wodnych;

7) wykonuje wyroby przeznaczone do umacniania koryt cieków i skarp;

8) wykonuje roboty związane z umacnianiem brzegów rzek i potoków górskich;

9) wykonuje roboty związane z biologiczną zabudową cieków naturalnych i kanałów wodnych;

10) wykonuje roboty związane z zabezpieczeniem urządzeń regulacyjnych;

11) wykonuje roboty związane z utrzymaniem cieków naturalnych w wymaganym stanie;

12) dokonuje bieżących przeglądów stanu technicznego umocnień brzegów i koryt cieków naturalnych;

13) wykonuje roboty związane z naprawą lub wymianą uszkodzonych elementów umocnień skarp;

14) przestrzega warunków technicznych wykonania i odbioru robót związanych z regulacją cieków naturalnych.

2. Wykonywanie robót związanych z budową urządzeń wodnych

Uczeń:

1) posługuje się dokumentacją projektową i eksploatacyjną urządzeń wodnych;

2) dobiera materiały, narzędzia, urządzenia i sprzęt do wykonywania określonych robót hydrotechnicznych;

3) wykonuje roboty związane z budową wałów przeciwpowodziowych;

4) zabezpiecza teren robót w czasie zagrożenia powodziowego;

5) wykonuje roboty odwodnieniowe;

6) wykonuje roboty związane z budową budowli piętrzących;

7) montuje zamknięcia wodne;

8) obsługuje pompownie wodne;

9) wykonuje roboty związane z zabezpieczaniem urządzeń wodnych przed filtracją;

10) wykonuje pomocnicze roboty betoniarskie, zbrojarskie, ślusarskie, kowalskie i ciesielskie związane z wykonywaniem robót hydrotechnicznych;

11) dokonuje bieżących przeglądów stanu technicznego urządzeń wodnych;

12) wykonuje roboty związane z konserwacją oraz remontami urządzeń wodnych;

13) rozpoznaje uszkodzenia urządzeń wodnych;

14) wykonuje roboty związane z naprawą uszkodzeń urządzeń wodnych;

15) wykonuje roboty związane z usuwaniem przeszkód stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa;

16) postępuje zgodnie z procedurami w przypadku wystąpienia zagrożeń podczas budowy lub uszkodzenia urządzeń wodnych;

17) stosuje środki doraźnej ochrony przeciwpowodziowej;

18) wykonuje roboty związane z zabezpieczeniem terenu zagrożonego powodzią;

19) wykonuje roboty związane z usuwaniem szkód powodziowych;

20) wykonuje pomocnicze roboty betoniarskie, zbrojarskie, ślusarskie, kowalskie i ciesielskie związane z utrzymaniem urządzeń wodnych;

21) ocenia poprawność wykonania robót hydrotechnicznych;

22) wykonuje obmiar robót związanych z budową i utrzymaniem urządzeń wodnych;

23) przestrzega warunków technicznych wykonania i odbioru robót związanych z budową i utrzymaniem urządzeń wodnych.