Kierunek: koszykarz-plecionkarz

 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie koszykarz-plecionkarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. przygotowywania surowców i materiałów do wykonania wyrobów koszykarskich i plecionkarskich;
 2. organizowania prac związanych z wykonywaniem wyrobów koszykarskich i plecionkarskich;
 3. wykonywania i wykańczania wyrobów z wikliny i innych materiałów plecionkarskich.
 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

 1. efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;

  (BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy
  Uczeń:

  1. rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
  2. rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
  3. określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  4. przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
  5. określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
  6. określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
  7. organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  8. stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
  9. przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  10. udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

  (PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
  Uczeń:

  1. stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
  2. stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
  3. stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
  4. rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
  5. analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
  6. inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
  7. przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
  8. prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  9. obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
  10. planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
  11. optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.

  (JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo
  Uczeń:

  1. posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
  2. interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
  3. analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
  4. formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
  5. korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

  (KPS). Kompetencje personalne i społeczne
  Uczeń:

  1. przestrzega zasad kultury i etyki;
  2. jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
  3. przewiduje skutki podejmowanych działań;
  4. jest otwarty na zmiany;
  5. potrafi radzić sobie ze stresem;
  6. aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
  7. przestrzega tajemnicy zawodowej;
  8. potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
  9. potrafi negocjować warunki porozumień;
  10. współpracuje w zespole.

  (OMZ). Organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika)
  Uczeń:

  1. planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;
  2. dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
  3. kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
  4. ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;
  5. wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
  6. komunikuje się ze współpracownikami.
 2. efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(AU.g);

  PKZ(AU.g) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: tapicer, stolarz, cieśla, koszykarz-plecionkarz, mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej, technik technologii drewna

  Uczeń:

  1. rozpoznaje gatunki drewna, materiały drzewne i tworzywa drzewne;
  2. określa właściwości drewna i tworzyw drzewnych;
  3. rozpoznaje wady drewna oraz określa przyczyny ich powstawania;
  4. rozróżnia rodzaje uszkodzeń materiałów;
  5. określa materiały pomocnicze stosowane w produkcji;
  6. sporządza szkice i rysunki techniczne;
  7. posługuje się instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń;
  8. posługuje się terminologią stosowaną w przemyśle drzewnym;
  9. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
 3. efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie koszykarz-plecionkarz opisane w części II:

  AU.19. Wykonywanie wyrobów koszykarsko-plecionkarskich

  1. Wykonywanie prac związanych z uprawą i przetwarzaniem wikliny

  Uczeń:

  1. określa warunki uprawy wikliny;
  2. rozróżnia gatunki wierzby plecionkarskiej;
  3. określa sposoby pozyskiwania sadzonek;
  4. określa sposób przygotowania gleby i sadzenia wikliny;
  5. dobiera zabiegi pielęgnacyjne i ochronę chemiczną oraz biologiczną plantacji;
  6. określa sposób pozyskiwania wikliny z plantacji;
  7. dobiera metody przetwórstwa wikliny;
  8. dobiera metody nadawania wiklinie korowalności;
  9. rozróżnia narzędzia, urządzenia, maszyny stosowane w przetwórstwie wikliny;
  10. dobiera sposoby suszenia, składowania wikliny.

  2. Wykonywanie wyrobów koszykarsko-plecionkarskich

  Uczeń:

  1. posługuje się techniczną i technologiczną dokumentacją wyrobów koszykarsko-    -plecionkarskich;
  2. dobiera technologię i techniki wykonania wyrobów koszykarsko-plecionkarskich;
  3. ustala kolejność wykonania operacji technologicznych;
  4. określa ilość zużytych materiałów;
  5. sortuje materiały do wykonania konstrukcyjnych elementów wyrobów;
  6. dobiera narzędzia, maszyny i urządzenia do obróbki materiałów;
  7. stosuje metody nadawania plastyczności materiałom plecionkarskim;
  8. określa koszty wykonania wyrobów koszykarsko-plecionkarskich;
  9. dobiera oprzyrządowanie do wykonania wyrobów koszykarsko-plecionkarskich;
  10. wykonuje półprodukty oraz wyroby koszykarsko-plecionkarskie;
  11. wykonuje prostowanie, kształtowanie, zacinanie, przecinanie wyrobów koszykarsko-    -plecionkarskich;
  12. dobiera surowce, materiały podstawowe i pomocnicze do produkcji wyrobów;
  13. klasyfikuje wyroby koszykarsko-plecionkarskie;
  14. ocenia jakość wykonania wyrobów koszykarsko-plecionkarskich.

  3. Wykańczanie wyrobów koszykarsko-plecionkarskich

  Uczeń:

  1. posługuje się dokumentacją technologiczną dotyczącą wykańczania wyrobów koszykarsko-plecionkarskich;
  2. wykonuje czynności związane z czyszczeniem, myciem i suszeniem wyrobów koszykarsko-plecionkarskich;
  3. dobiera sposoby uszlachetniania i zdobienia wyrobów koszykarsko-plecionkarskich;
  4. dobiera materiały, narzędzia i urządzenia do zdobienia i wykańczania wyrobów koszykarsko-plecionkarskich;
  5. wykonuje uszlachetnianie wyrobów koszykarsko-plecionkarskich;
  6. ocenia jakość i estetykę wykończenia wyrobów koszykarsko-plecionkarskich;
  7. wykonuje renowację i naprawę wyrobów koszykarsko-plecionkarskich;
  8. określa sposób magazynowania, pakowania i transportu wyrobów koszykarsko-plecionkarskich.
 1. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie koszykarz-plecionkarz powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

 1. pracownię rysunku technicznego, wyposażoną w: stanowiska kreślarskie (jedno stanowisko dla jednego ucznia), przybory rysunkowe, eksponaty i modele wyrobów, modele brył geometrycznych, katalogi i prospekty wyrobów, wzory splotów plecionkarskich, dokumentacje wyrobów, stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu dla nauczyciela, stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), drukarki, skanery i plotery (po jednym urządzeniu na cztery stanowiska komputerowe), pakiet programów biurowych, programy komputerowego wspomagania projektowania (Computer Aided Design), projektor multimedialny;
 2. pracownię technologiczną, wyposażoną w: eksponaty wyrobów, wzorce splotów, próbki materiałów stosowanych w koszykarstwie i plecionkarstwie, narzędzia i urządzenia stosowane w koszykarstwie i plecionkarstwie, plansze ilustrujące przebieg procesów technologicznych, normy dotyczące materiałów i wyrobów, stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu dla nauczyciela, stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), drukarki, skanery i plotery (po jednym urządzeniu na cztery stanowiska komputerowe), pakiet programów biurowych, programy komputerowego wspomagania projektowania (Computer Aided Design), projektor multimedialny;
 3. pracownię koszykarsko-plecionkarską, w której powinny być zorganizowane następujące stanowiska:
  1. stanowiska wyplatania wyrobów (jedno stanowisko dla jednego ucznia), wyposażone w: odzież i sprzęt ochrony indywidualnej, narzędzia i urządzenia do wyplatania wyrobów, oprzyrządowanie pomocnicze;
  2. stanowiska kształtowania materiałów (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), wyposażone w: urządzenia do uplastyczniania prętów i kijów, maszyny i urządzenia do obróbki materiałów, pomoce dydaktyczne, takie jak: modele i eksponaty wyrobów, podstawowe i pomocnicze materiały koszykarskie i plecionkarskie.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia praktycznego oraz podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

 1. Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego1)

Efekty kształcenia, wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno--usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

250 godz.

AU.19. Wykonywanie wyrobów koszykarsko-plecionkarskich

800 godz.

1) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych danego typu, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.