Kwalifikacja M.10

M.10. Eksploatacja złóż metodą odkrywkową

1. Udostępnianie i urabianie złoża

Uczeń:

1) odczytuje mapy górnicze i przekroje geologiczne;

2) określa warunki prowadzenia odkrywkowej eksploatacji złóż;

3) rozpoznaje sposoby udostępniania złóż;

4) rozróżnia systemy urabiania złóż;

5) sporządza schematy wyrobisk i ciągów technologicznych;

6) posługuje się sprzętem i narzędziami podczas procesów wydobywczych;

7) przygotowuje teren do prowadzenia robót górniczych;

8) wykonuje roboty związane z przygotowaniem górotworu do eksploatacji;

9) posługuje się materiałami wybuchowymi i sprzętem strzałowym;

10) wykonuje roboty związane z udostępnianiem i urabianiem złoża;

11) użytkuje maszyny i urządzenia do odwadniania górotworu, udostępniania, wydobycia oraz przygotowania złoża do transportu;

12) przewiduje i rozpoznaje zagrożenia występujące podczas prowadzenia robót wydobywczych i reaguje na nie;

13) stosuje sprzęt oraz środki ochrony indywidualnej i zbiorowej.

2. Obsługiwanie maszyn i urządzeń transportowych

Uczeń:

1) rozróżnia rodzaje transportu technologicznego;

2) określa warunki stosowania rożnych rodzajów transportu;

3) dobiera środki transportu;

4) rozróżnia elementy maszyn i urządzeń transportu technologicznego;

5) użytkuje maszyny i urządzenia wykorzystywane w transporcie technologicznym;

6) użytkuje maszyny i urządzenia do załadunku wydobytej kopaliny;

7) użytkuje maszyny i urządzenia do przesuwania ciągów transportowych;

8) wykonuje naprawę taśm przenośnikowych.

3. Zwałowanie, składowanie i rekultywacja terenów pogórniczych

Uczeń:

1) rozpoznaje metody zwałowania i rekultywacji terenów pogórniczych;

2) posługuje się sprzętem i narzędziami podczas zwałowania, składowania i rekultywacji terenów pogórniczych;

3) wykonuje roboty związane ze zwałowaniem, składowaniem i rekultywacją terenów pogórniczych;

4) zabezpiecza zwałowisko przed osuwaniem;

5) określa sposoby zagospodarowania odpadów;

6) użytkuje maszyny i urządzenia do zwałowania, składowania i rekultywacji terenów pogórniczych;

7) stosuje sprzęt oraz środki ochrony indywidualnej i zbiorowej.