Kwalifikacja MG.11

MG.11. Eksploatacja złóż podziemnych

1. Drążenie i likwidacja podziemnych wyrobisk górniczych

Uczeń:

 1. odczytuje mapy górnicze i przekroje geologiczne;
 2. rozpoznaje elementy infrastruktury podziemnych przedsiębiorstw górniczych;
 3. rozpoznaje sposoby udostępniania złóż;
 4. posługuje się narzędziami i sprzętem do drążenia i likwidacji podziemnych wyrobisk górniczych;
 5. stosuje metody drążenia podziemnych wyrobisk górniczych;
 6. wykonuje roboty strzałowe;
 7. wykonuje roboty związane z drążeniem podziemnych wyrobisk górniczych;
 8. przestrzega parametrów drążenia podziemnych wyrobisk górniczych;
 9. pobiera próbki z podziemnych wyrobisk górniczych;
 10. wykonuje roboty związane z zabezpieczaniem podziemnych wyrobisk górniczych;
 11. wykonuje roboty związane z likwidacją podziemnych wyrobisk górniczych;
 12. rozpoznaje zagrożenia występujące w podziemnych wyrobiskach górniczych;
 13. obsługuje maszyny i urządzenia stosowane podczas drążenia i likwidacji podziemnych wyrobisk górniczych;
 14. stosuje sprzęt i środki ochrony indywidualnej i zbiorowej.

2. Wydobywanie kopalin

Uczeń:

 1. określa skład mineralogiczny i petrograficzny strefy złożowej kopalin;
 2. stosuje metody eksploatacji złóż kopalin użytecznych do warunków geologicznych;
 3. rozpoznaje maszyny i urządzenia stosowane do urabiania, ładowania i odstawy urobku oraz do transportu urobku i materiałów;
 4. wykonuje roboty związane z urabianiem, ładowaniem i odstawą urobku;
 5. wykonuje roboty związane z transportem urobku i materiałów;
 6. posługuje się narzędziami i sprzętem stosowanymi podczas wydobywania kopalin;
 7. obsługuje maszyny i urządzenia stosowane do transportu urobku i materiałów;
 8. rozpoznaje zagrożenia występujące w podziemnych wyrobiskach górniczych.

3. Obsługa urządzeń stosowanych do wentylacji i klimatyzacji podziemnych wyrobisk górniczych

Uczeń:

 1. bada skład powietrza kopalnianego;
 2. wykonuje pomiary z zakresu aerologii górniczej;
 3. przestrzega zasad rozprowadzania powietrza w podziemnych wyrobiskach górniczych oraz przewietrzania ich;
 4. rozpoznaje elementy sieci wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w podziemnych wyrobiskach górniczych;
 5. montuje urządzenia miejscowej wentylacji i klimatyzacji;
 6. wykonuje tamy wentylacyjne i podsadzkowe oraz zapory pyłowe i wodne;
 7. obsługuje urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne;
 8. rozpoznaje zagrożenia występujące w podziemnych wyrobiskach górniczych;
 9. montuje urządzenia do diagnostyki zagrożeń naturalnych.