Kierunek: florysta

 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie florysta powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. projektowania dekoracji roślinnych;
 2. wykonywania dekoracji roślinnych;
 3. aranżacji florystycznego wystroju wnętrz oraz otwartej przestrzeni.
 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

 1. efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;

  (BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy
  Uczeń:

  1. rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
  2. rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
  3. określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  4. przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
  5. określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
  6. określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
  7. organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  8. stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
  9. przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  10. udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

  (PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
  Uczeń:

  1. stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
  2. stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
  3. stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
  4. rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
  5. analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
  6. inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
  7. przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
  8. prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  9. obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
  10. planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
  11. optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.

  (JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo
  Uczeń:

  1. posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
  2. interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
  3. analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
  4. formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
  5. korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

  (KPS). Kompetencje personalne i społeczne
  Uczeń:

  1. przestrzega zasad kultury i etyki;
  2. jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
  3. przewiduje skutki podejmowanych działań;
  4. jest otwarty na zmiany;
  5. potrafi radzić sobie ze stresem;
  6. aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
  7. przestrzega tajemnicy zawodowej;
  8. potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
  9. potrafi negocjować warunki porozumień;
  10. współpracuje w zespole.

  (OMZ). Organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika)
  Uczeń:

  1. planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;
  2. dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
  3. kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
  4. ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;
  5. wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
  6. komunikuje się ze współpracownikami.
 2. efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru rolniczo-leśnego z ochroną środowiska, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(RL.o);

  PKZ(RL.o) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie florysta

  Uczeń:

  1. określa wpływ czynników uprawowych na wzrost i rozwój roślin;
  2. rozpoznaje rodzaje i gatunki roślin ozdobnych stosowanych we florystyce;
  3. określa właściwości biologiczne oraz wymagania środowiskowe roślin;
  4. określa metody suszenia oraz utrwalania roślin;
  5. charakteryzuje rodzaje historycznych i współczesnych kompozycji florystycznych;
  6. identyfikuje historyczne i współczesne formy i style dekoracji roślinnych;
  7. wykorzystuje wiedzę z zakresu historii sztuki i historii dekoracji roślinnych;
  8. wykorzystuje wiedzę z zakresu kolorystyki i kompozycji plastycznej;
  9. określa rodzaje kompozycji florystycznych;
  10. charakteryzuje podstawowe i pomocnicze techniki florystyczne;
  11. charakteryzuje rodzaje wyrobów i usług florystycznych;
  12. rozpoznaje choroby i szkodniki roślin ozdobnych oraz dobiera środki do ich zwalczania;
  13. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
 3. efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie florysta opisane w części II:

  RL.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych

  1. Projektowanie kompozycji i dekoracji roślinnych

  Uczeń:

  1. określa dekoracyjną i użytkową wartość roślin ozdobnych;
  2. określa jakość oraz zastosowanie materiału roślinnego i środków technicznych;
  3. odczytuje i sporządza dokumentację projektową dekoracji roślinnych;
  4. korzysta z polskiej i obcojęzycznej dokumentacji projektowej oraz innych źródeł informacji;
  5. korzysta z norm, katalogów i poradników opracowanych w języku polskim i języku obcym;
  6. dobiera materiał roślinny, dekoracyjny i środki techniczne do wykonania określonych kompozycji florystycznych;
  7. dobiera materiały florystyczne do aranżacji wnętrz, tarasów i balkonów;
  8. określa techniki wykonania dekoracji roślinnych.

  2. Wykonywanie i sprzedaż wyrobów florystycznych

  Uczeń:

  1. ocenia jakość oraz przydatność materiału roślinnego i środków technicznych do wykonania wyrobów i dekoracji;
  2. posługuje się narzędziami i urządzeniami stosowanymi we florystyce;
  3. wykonuje zabiegi pielęgnacyjne roślin, kwiatów i zieleni ciętej;
  4. stosuje metody i techniki utrwalania roślin oraz przedłużania trwałości kwiatów i zieleni ciętej;
  5. stosuje różnorodne techniki florystyczne oraz techniki pomocnicze;
  6. wykonuje kompozycje i dekoracje roślinne zgodnie z aktualnymi trendami florystycznymi;
  7. wykonuje dekoracje roślinne wnętrz, balkonów i tarasów;
  8. określa koszty wykonania wyrobów oraz realizacji usług florystycznych;
  9. ocenia jakość wykonania kompozycji florystycznych i dekoracji roślinnych;
  10. przyjmuje i realizuje zamówienia na wyroby florystyczne;
  11. prowadzi sprzedaż roślin ozdobnych, materiałów dekoracyjnych i wyrobów florystycznych;
  12. przestrzega norm i wytycznych dotyczących obrotu materiałami florystycznymi.

  3. Przechowywanie oraz transport materiału roślinnego i wyrobów florystycznych

  Uczeń:

  1. wykonuje zabiegi pielęgnacyjne wyrobów i kompozycji florystycznych;
  2. stosuje metody i techniki przedłużania trwałości wyrobów florystycznych;
  3. określa warunki przechowywania materiału roślinnego i kompozycji florystycznych oraz przestrzega zasad w tym zakresie;
  4. dobiera materiały do pakowania roślin i wyrobów florystycznych;
  5. stosuje metody pakowania i transportu roślin, wyrobów florystycznych i środków technicznych.
 1. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie florysta powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

 1. pracownię projektowania wyrobów florystycznych, wyposażoną w: stanowiska rysunkowo--malarskie (jedno stanowisko dla jednego ucznia), materiały, narzędzia rysunkowe imalarskie, plansze przedstawiające dekoracje wnętrz zabytkowych i współczesnych, albumy i katalogi z zakresu historii sztuki, historii dekoracji roślinnych, prezentacje multimedialne i filmy dydaktyczne dotyczące rodzajów i stylów kompozycji florystycznych, sposobów i technik wykonania kompozycji, plansze przedstawiające zasady łączenia barw oraz projektowania kompozycji, plansze przedstawiające materiał roślinny i środki techniczne, katalogi materiałów i wyrobów florystycznych, przykładowe cenniki materiału roślinnego i środków technicznych, środki umożliwiające ekspozycję projektów florystycznych, projektor multimedialny, stanowisko komputerowe dla nauczyciela zdostępem do Internetu i z pakietem programów biurowych, ekran projekcyjny, skaner, drukarkę, cyfrowy aparat fotograficzny, stanowiska do komputerowego projektowania wyrobów (jedno stanowisko dla trzech uczniów);
 2. pracownię materiałoznawstwa florystycznego, wyposażoną w: materiał roślinny, taki jak: kwiaty i zieleń cięta, rośliny doniczkowe, rośliny utrwalone, materiały dekoracyjne, podstawowe i pomocnicze środki techniczne, naczynia i pojemniki, zestawy podłoży kwiatowych, zestawy nawozów i materiałów do pielęgnacji roślin, sprzęt do pielęgnacji roślin, narzędzia i urządzenia florystyczne, statywy do bukietów ślubnych, urządzenia umożliwiające prezentację materiałów i wyrobów florystycznych, prasę do suszenia roślin, tablicę białą bezpyłową, instalację wodno-kanalizacyjną;
 3. pracownię florystyczną, w której powinny być zorganizowane stanowiska wykonywania kompozycji i dekoracji roślinnych (jedno stanowisko dla jednego ucznia), wyposażone w: materiał roślinny, podstawowe i pomocnicze środki techniczne, materiały dekoracyjne, narzędzia i urządzenia, pojemniki na odpady organiczne i nieorganiczne, lustro, środki umożliwiające eksponowanie kompozycji i dekoracji florystycznych, instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznych, placówkach kształcenia praktycznego oraz podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).

 1. Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego1)

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru rolniczo-leśnego z ochroną środowiska stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

240 godz.

RL.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych

440 godz.

1) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, przewidzianego dla kształcenia zawodowego, zachowując, z wyjątkiem szkoły policealnej dla dorosłych, minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.