Kierunek: elektromechanik

 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektromechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 2. obsługi maszyn i urządzeń elektrycznych, z uwzględnieniem elektronarzędzi i artykułów gospodarstwa domowego.
 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

 1. efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;

  (BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy
  Uczeń:

  1. rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
  2. rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
  3. określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  4. przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
  5. określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
  6. określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
  7. organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  8. stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
  9. przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  10. udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

  (PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
  Uczeń:

  1. stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
  2. stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
  3. stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
  4. rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
  5. analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
  6. inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
  7. przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
  8. prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  9. obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
  10. planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
  11. optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.

  (JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo
  Uczeń:

  1. posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
  2. interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
  3. analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
  4. formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
  5. korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

  (KPS). Kompetencje personalne i społeczne
  Uczeń:

  1. przestrzega zasad kultury i etyki;
  2. jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
  3. przewiduje skutki podejmowanych działań;
  4. jest otwarty na zmiany;
  5. potrafi radzić sobie ze stresem;
  6. aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
  7. przestrzega tajemnicy zawodowej;
  8. potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
  9. potrafi negocjować warunki porozumień;
  10. współpracuje w zespole.

  (OMZ). Organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika)
  Uczeń:

  1. planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;
  2. dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
  3. kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
  4. ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;
  5. wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
  6. komunikuje się ze współpracownikami.
 2. efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia elektryczno-elektronicznego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(EE.g);

  PKZ(EE.g) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: monter sieci telekomunikacyjnych, elektronik, elektromechanik, elektryk, technik sieci telekomunikacyjnych, technik teleinformatyk, technik elektronik, technik elektryk, technik elektroniki i informatyki medycznej, technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej

  Uczeń:

  1. posługuje się pojęciami z dziedziny elektrotechniki i elektroniki;
  2. opisuje zjawiska związane z prądem stałym i zmiennym;
  3. interpretuje wielkości fizyczne związane z prądem stałym i zmiennym;
  4. stosuje prawa elektrotechniki do obliczania i szacowania wartości wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych;
  5. rozpoznaje elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne;
  6. sporządza schematy układów elektrycznych i elektronicznych;
  7. rozróżnia parametry elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych;
  8. posługuje się rysunkiem technicznym podczas prac montażowych i instalacyjnych;
  9. dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe oraz wykonuje prace z zakresu montażu mechanicznego elementów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych;
  10. wykonuje prace z zakresu obróbki ręcznej;
  11. określa funkcje elementów i układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie dokumentacji technicznej;
  12. wykonuje połączenia elementów i układów elektrycznych oraz elektronicznych na podstawie schematów ideowych i montażowych;
  13. dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych i elektronicznych;
  14. wykonuje pomiary wielkości elektrycznych elementów, układów elektrycznych i elektronicznych;
  15. przedstawia wyniki pomiarów i obliczeń w postaci tabel;
  16. posługuje się dokumentacją techniczną, katalogami i instrukcjami obsługi oraz przestrzega norm w tym zakresie;
  17. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
 3. efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie elektromechanik opisane w części II:

  EE.04. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych

  1. Montaż podzespołów i zespołów mechanicznych maszyn i urządzeń elektrycznych

  Uczeń:

  1. posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń elektrycznych;
  2. rozróżnia części maszyn i urządzeń elektrycznych;
  3. sporządza szkice części maszyn stosując zasady rysunku technicznego;
  4. rozróżnia rodzaje połączeń;
  5. charakteryzuje rodzaje połączeń;
  6. rozróżnia materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne;
  7. charakteryzuje materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne;
  8. rozpoznaje rodzaje korozji oraz dobiera sposoby ochrony przed korozją;
  9. rozróżnia maszyny, urządzenia i narzędzia do obróbki ręcznej i maszynowej;
  10. określa funkcje maszyn, urządzeń i narzędzi do obróbki ręcznej i maszynowej;
  11. posługuje się narzędziami do pomiarów warsztatowych;
  12. przygotowuje części maszyn i urządzeń elektrycznych do montażu;
  13. wykonuje montaż połączeń nierozłącznych;
  14. wykonuje montaż połączeń rozłącznych;
  15. wykonuje montaż elementów sprzęgających i bloków łożyskujących;
  16. kontroluje jakość wykonanego montażu.

  2. Montaż maszyn i urządzeń elektrycznych

  Uczeń:

  1. rozpoznaje maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich elementy;
  2. klasyfikuje maszyny i urządzenia elektryczne według określonych kryteriów;
  3. odczytuje parametry techniczne maszyn i urządzeń elektrycznych;
  4. odczytuje parametry elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych;
  5. identyfikuje materiały konstrukcyjne stosowane w maszynach i urządzeniach elektrycznych;
  6. rozpoznaje obwody główne i pomocnicze maszyn i urządzeń elektrycznych oraz ich elementy;
  7. rozpoznaje przewody elektryczne stosowane w maszynach i urządzeniach elektrycznych;
  8. określa funkcje elementów i podzespołów stosowanych w maszynach i urządzeniach elektrycznych;
  9. odczytuje schematy maszyn i urządzeń elektrycznych;
  10. wykonuje montaż mechaniczny osprzętu elektrycznego i elektronicznego;
  11. wykonuje montaż obwodów elektrycznych maszyn i urządzeń na podstawie dokumentacji;
  12. reguluje parametry aparatów stosowanych w obwodach elektrycznych maszyn i urządzeń;
  13. sprawdza zgodność wykonanych prac montażowych z dokumentacją;
  14. sprawdza działanie maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu.

  3. Obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych

  Uczeń:

  1. lokalizuje typowe uszkodzenia maszyn i urządzeń elektrycznych;
  2. przestrzega zasad obsługi maszyn i urządzeń elektrycznych;
  3. określa kolejność czynności podczas demontażu i montażu maszyn i urządzeń elektrycznych;
  4. wykonuje pomiary parametrów eksploatacyjnych maszyn i urządzeń elektrycznych;
  5. dokonuje oceny stopnia zużycia części maszyn;
  6. wymienia zużyte lub uszkodzone elementy i podzespoły maszyn i urządzeń elektrycznych;
  7. obsługuje urządzenia do wykonywania uzwojeń maszyn elektrycznych;
  8. dokonuje wymiany uzwojeń w maszynach elektrycznych;
  9. sprawdza poprawność wykonanej wymiany uzwojeń w maszynach elektrycznych na podstawie dokumentacji;
  10. przeprowadza przeglądy oraz konserwację maszyn i urządzeń elektrycznych;
  11. sprawdza działanie maszyn i urządzeń elektrycznych po przeglądach i konserwacji.
 1. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie elektromechanik powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

 1. pracownię obróbki ręcznej i montażu mechanicznego wyposażoną w: stanowiska do obróbki ręcznej metali i tworzyw sztucznych (jedno stanowisko dla jednego ucznia), wyposażone w stoły ślusarskie z imadłami i kompletem narzędzi, takich jak: narzędzia pomiarowe, narzędzia traserskie, nożyce ręczne do blachy, zestaw młotków, zestaw pilników ślusarskich, piłka ręczna do metalu, zestaw narzynek i gwintowników do gwintowania ręcznego, środki ochrony indywidualnej, stanowiska montażowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), wyposażone w stoły montażowe z kompletem narzędzi, takich jak: zestaw wkrętaków ślusarskich, zestawy kluczy, zestaw szczypiec;

Ponadto pracownia powinna być wyposażona w: elektronarzędzia (wiertarkę ręczną, wiertarko-wkrętarkę, pilarkę ręczną/stołową, wyrzynarkę, szlifierkę kątową), młotki gumowe i nabijaki do łożysk, zestaw szczypiec do montażu pierścieni osadczych sprężystych, zestaw ściągaczy do łożysk, kowadło, stół traserski, lutownice transformatorowe i oporowe (stacje lutownicze), stanowiska powinny być wyposażone w środki ochrony indywidualnej, zaopatrzone we właściwy system wentylacji, nożyce dźwigniowe ręczne do cięcia blach, praskę hydrauliczną, szlifierko-ostrzarkę, wiertarkę stołową z kompletem wierteł krętych do metalu, sprężarkę z osprzętem do czyszczenia sprężonym powietrzem i malowania natryskowego, narzędzia do nanoszenia powłok ochronnych (szczotki druciane, pędzle), zestaw narzędzi kontrolno-pomiarowych suwmiarkowych, mikrometrycznych i czujnikowych, kątomierzy i poziomnic;

 1. pracownię elektrotechniki wyposażoną w: stanowiska pomiarowe, zawierające stoły laboratoryjne (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) zasilane napięciem 230/400 V prądu przemiennego, zabezpieczone ochroną przeciwporażeniową oraz wyposażone w wyłączniki awaryjne i wyłącznik awaryjny centralny; zasilacze stabilizowane napięcia stałego, autotransformatory; przyrządy pomiarowe analogowe i cyfrowe, zestawy zawierające elementy elektryczne do wykonywania ćwiczeń;

Ponadto pracownia powinna być wyposażona w: oscyloskop i stanowisko komputerowe z oprogramowaniem umożliwiającym symulację pracy układów elektrycznych;

 1. pracownię montażu i obsługi maszyn i urządzeń elektrycznych, wyposażoną w: stanowiska montażowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) wyposażone w komplet narzędzi, takich jak: zestawy kluczy, zestawy wkrętaków elektrotechnicznych i ślusarskich, zestaw szczypiec elektrotechnicznych, narzędzia do przygotowania przewodów, miernik uniwersalny oraz zestawy zawierające elementy do wykonywania ćwiczeń z zakresu montażu obwodów elektrycznych maszyn i urządzeń elektrycznych, zasilane napięciem 230/400 V prądu przemiennego, zabezpieczone ochroną przeciwporażeniową oraz wyposażone w wyłączniki awaryjne i wyłącznik awaryjny centralny, przystosowane do demontażu i montażu mechanicznego maszyn i urządzeń elektrycznych oraz demontażu i montażu ich osprzętu elektrycznego; Ponadto pracownia powinna być wyposażona w: autotransformatory, zasilacze stabilizowane; przyrządy pomiarowe analogowe i cyfrowe, mierniki rezystancji izolacji, mierniki prędkości obrotowej, maszyny i urządzenia elektryczne, sprzęt AGD, elektronarzędzia i elementy układów hydraulicznych i pneumatycznych do wykonywania ćwiczeń praktycznych; stanowisko do przewijania, impregnacji, wygrzewania i montażu uzwojeń; przewody i aparaty stosowane w obwodach zasilania, sterowania i sygnalizacji maszyn i urządzeń elektrycznych; stanowisko komputerowe umożliwiające korzystanie ze źródeł informacji technicznej i handlowej;

Ponadto każda pracownia powinna być wyposażona w stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym..

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz podmiotach stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

 1. Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego1)

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

350 godz.

EE.04. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych

750 godz.

1) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, przewidzianego dla kształcenia zawodowego, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.