Profesjonalny Hosting


Egzamin: Z.16-X-14.05Egzamin: Z.16-X-15.01Egzamin: Z.16-X-15.05Egzamin: Z.16-X-19.06Losowe pytania

Kwalifikacja Z.16

Z.16. Świadczenie usług w zakresie dietetyki

1. Planowanie żywienia osób zdrowych i chorych

Uczeń:

1) rozróżnia produkty spożywcze pod względem ich przydatności w żywieniu dietetycznym;

2) posługuje się aktualnymi tabelami składu i wartości odżywczej produktów spożywczych;

3) przestrzega zasad racjonalnego żywienia różnych grup populacyjnych;

4) przestrzega norm żywienia i stosuje standardy żywienia dietetycznego;

5) opracowuje dzienne racje pokarmowe;

6) opracowuje i wykorzystuje receptury sporządzania potraw i napojów;

7) planuje i ocenia jadłospisy pod względem ilościowym i jakościowym;

8) posługuje się programami komputerowymi do planowania i oceny jadłospisów;

9) sporządza kalkulację kosztów potraw i posiłków w żywieniu indywidualnym i zbiorowym.

2. Prowadzenie i nadzorowanie żywienia osób zdrowych i chorych

Uczeń:

1) rozróżnia asortyment produktów spożywczych;

2) analizuje wartość odżywczą produktów spożywczych i potraw;

3) stosuje system HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point) oraz przestrzega Zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP (ang. Good Manufacturing Practice) i Dobrej Praktyki Higienicznej GHP (ang. Good Hygiene Practice);

4) organizuje i nadzoruje proces produkcyjny potraw;

5) dobiera metody i techniki obróbki wstępnej produktów spożywczych;

6) przygotowuje potrawy z wykorzystaniem różnych technik kulinarnych dla osób zdrowych i chorych;

7) prowadzi leczenie żywieniowe na zlecenie, przy współpracy i pod nadzorem lekarza;

8) organizuje i nadzoruje ekspedycję potraw;

9) prowadzi dokumentację dotyczącą żywienia;

10) dobiera metody utrwalania żywności;

11) opisuje zmiany wartości odżywczej żywności zachodzące w czasie jej przechowywania;

12) prowadzi instruktaż dla pracowników zatrudnionych przy produkcji żywności pod kątem organizacji stanowisk pracy i przestrzegania Zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP (ang. Good Manufacturing Practice) i Dobrej Praktyki Higienicznej GHP (ang. Good Hygiene Practice).

3. Ocena sposobu żywienia osób zdrowych i chorych

Uczeń:

1) charakteryzuje makroskładniki i mikroskładniki pokarmowe oraz określa ich rolę w organizmie;

2) analizuje metabolizm składników pokarmowych;

3) identyfikuje źródła pokarmowe składników odżywczych;

4) stosuje standardowe metody oceny sposobu żywienia;

5) oblicza wartość energetyczną i odżywczą napojów i potraw;

6) posługuje się programami komputerowymi do oceny sposobu żywienia;

7) porównuje wartość energetyczną i odżywczą racji pokarmowych z normami;

8) określa błędy żywieniowe i rozpoznaje skutki nieprawidłowego żywienia;

9) monitoruje i koryguje sposób żywienia na podstawie określonych wskaźników;

10) określa rolę i zadania instytucji zajmujących się żywieniem człowieka.

4. Prowadzenie poradnictwa dietetycznego i działalności oświatowej w zakresie żywienia

Uczeń:

1) rozróżnia i stosuje metody edukacyjne w zakresie żywienia;

2) promuje zasady żywienia dietetycznego;

3) stosuje standardy postępowania dietetycznego;

4) prowadzi wywiad żywieniowy;

5) wyjaśnia skutki nieprawidłowego żywienia lub braku pożywienia;

6) analizuje wpływ składników nieodżywczych i używek na organizm;

7) wyjaśnia związek pomiędzy żywieniem a występowaniem chorób dietozależnych;

8) prowadzi edukację w zakresie profilaktyki chorób dietozależnych i przeciwdziałania toksykomanii;

9) określa społeczne i ekonomiczne uwarunkowania chorób dietozależnych;

10) rozróżnia alternatywne metody żywienia;

11) interpretuje wyniki badań pacjentów na podstawie norm;

12) udziela porad osobom chorym w doborze diet;

13) stosuje markery stanu odżywienia;

14) propaguje zasady racjonalnego żywienia;

15) realizuje strategię promocji zdrowia według programów przyjętych w Polsce, Europie i na świecie;

16) stosuje przepisy prawa żywnościowego.